Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

THU QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2018

Đăng ngày 17 - 07 - 2018
100%

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trách nhiệm đóng góp Qũy Phòng chống thiên tai (PCTT) đến các đối tượng trên địa bàn huyện, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Qũy PCTT, đối tượng đóng góp, mức đóng góp, các quy định về miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Qũy PCTT, mức xử phạt hành chính đối với cá nhân, tổ chức kinh tế hạch toán độc lập vi phạm về đóng góp Qũy PCTT theo điều 11, Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ trên các phương tiện thông tin, tuyên truyền để người dân và các đối tượng thuộc diện đóng góp hiểu và chủ động thực hiện.

Ngày 21/6/2018 Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định 1040/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch thu Qũy Phòng, chống thiên tai huyện Vĩnh Lộc năm 2018. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm đôn đốc UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện thu của cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc phạm vi quản lý để nộp vào tài khoản tạm giữ tại KBNN huyện; thực hiện nộp về Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh theo quy định.

Phòng TC-KH Vĩnh Lộc

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết ...

<

Tin mới nhất

Quyết định 1723 về ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thông thư điện tử công vụ trong hoạt...(17/09/2018 4:25 CH)

Quyết định số 1722 về ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng...(17/09/2018 4:20 CH)

Quyết định số 1719 về ban hành quy chế, vận hành và khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và...(17/09/2018 4:15 CH)

THU QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2018(17/07/2018 3:17 CH)

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUAN TRỌNG CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017 SO VỚI LUẬT...(13/06/2018 10:41 SA)

Công văn số 1183/UBND-VHTT ngày 17/10/2017 của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc sử dụng hệ thống thư...(19/10/2017 9:30 SA)

Dự thảo Đề án cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng(27/05/2013 11:30 CH)

Dự thảo Đề án cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng(27/05/2013 11:00 CH)