Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Huyện vĩnh lộc tổ chức cho các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện, xã tham gia hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII.

Đăng ngày 12 - 08 - 2019
100%

Sáng ngày 12/8, cùng với các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức cho các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện, xã tham gia hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Trung ương Đảng do Tỉnh uỷ Thanh Hoá tổ chức.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nội dung Nghị quyết số 33 ngày 28/9/2018 của Bộ chính trị về "Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia", Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", Chỉ thị số 32 ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về "Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới", Kết luận số 49 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Kết luận số 50 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Kết luận số 51 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới  căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Kết luận số 52 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Kết luận số 53 của Ban bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội và các kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

Qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Chỉ thị, Nghị quyết được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện uỷ sẽ xây dựng các kế hoạch  sát với thực tiễn địa phương để thực hiện hiệu quả nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị các cấp và trong quần chúng nhân dân trên địa bàn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ các Nghị quyết của Đảng đã đề ra.

 

 

<

Tin mới nhất

CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/8/2019(19/08/2019 9:44 SA)

Huyện Vĩnh lộc khắc phục hậu quả cơn bão số 3.(19/08/2019 8:26 SA)

Cổng thành phía Nam Thành Nhà Hồ hoàn thành việc tu sửa.(16/08/2019 3:41 CH)

TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN VĨNH LỘC KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2019(16/08/2019 10:53 SA)

TRẠM KHUYẾN NÔNG VĨNH LỘC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG SÂU KEO MÙA THU HẠI NGÔ VÀ...(16/08/2019 10:29 SA)

Xã Vĩnh Long tổ chức thành công hội trại hè năm 2019.(16/08/2019 9:39 SA)

CLB Công an hưu trí tổ chức toạ đàm gặp mặt truyền thống .(16/08/2019 9:32 SA)

Huyện vĩnh lộc tổ chức cho các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện, xã tham gia hội nghị trực tuyến...(12/08/2019 4:00 CH)