Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

Kế hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022- 2025 từ nguồn tăng cường cơ sở vật chất của ngành Văn hóa

Đăng ngày 20 - 09 - 2022
100%

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-09/db69dc8e15a61badK%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20c%E1%BB%A7a%20t%E1%BB%89nh%20v%E1%BB%81%20n%E1%BB%99p%20h%E1%BB%93%20s%C6%A1%20di%20t%C3%ADch.pdf

                                                                                                                                                                              Nguồn tài liệu từ phòng Văn hóa và Thông tin

<

Tin mới nhất