Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3270 người đã bình chọn
2192 người đang online

Vĩnh Lộc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới

Đăng ngày 28 - 02 - 2023
100%

Với mục tiêu nâng cao chất lượng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL), nhất là các xã đang phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu; thời gian qua UBND huyện Vĩnh Lộc đã ban hành nhiều kế hoạch, công văn để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công chức tư pháp - hộ tịch xã Vĩnh Hùng hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân.

Năm 2022, xã Vĩnh Hùng được huyện Vĩnh Lộc chọn xây dựng NTM nâng cao, do vậy công tác xây dựng xã đạt CTCPL luôn được địa phương quan tâm chú trọng. Theo đó, xã đã phân công cán bộ, công chức phụ trách theo dõi thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã đạt CTCPL theo quy định và chấm điểm từng tiêu chí với hồ sơ chặt chẽ. Việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền UBND cấp xã, ngoài niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đơn giản, dễ hiểu; việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị và giải quyết các TTHC cũng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, nhanh gọn. Trong năm 2022, trên địa bàn xã có hơn 2.000 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, chế độ, chính sách, đất đai,... thì 100% số hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và đúng thời hạn. Tổ chức lấy 240 lượt phiếu đánh giá của người dân về chất lượng, thái độ phục vụ giải quyết TTHC, kết quả có trên 98% số phiếu hài lòng. Tất cả các chỉ tiêu trong tiêu chí PBGDPL đều được rà soát và thực hiện nghiêm túc. Từ việc công khai văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các dự thảo quy phạm pháp luật, đến quán triệt, phổ biến chính sách, pháp luật có liên quan. Để đảm bảo chỉ tiêu về an ninh trật tự, công an xã đã tham mưu cho UBND xã Vĩnh Hùng triển khai cho 12/12 thôn đăng ký thôn an toàn về an ninh trật tự. Nhờ vậy, số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm so với trước, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Công tác tiếp nhận đơn, thư giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định. Các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được giải quyết theo đúng thẩm quyền, không có đơn, thư khiếu kiện vượt cấp. Công tác hòa giải cũng được quan tâm, 12/12 thôn có tổ hòa giải đang hoạt động hiệu quả.

Năm 2022, huyện Vĩnh Lộc đã tập trung chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn kịp thời các văn bản mới của Trung ương, của UBND tỉnh về đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt CTCPL. UBND huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phòng, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL trên các chuyên trang, chuyên mục, bản tin pháp luật trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, trên Cổng thông tin điện tử huyện, xã, thị trấn để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ lợi ích của bản thân, gia đình và xã hội trong việc xây dựng xã đạt CTCPL. Phòng Tư pháp duy trì thường xuyên chế độ giao ban, tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL cho cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn của Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã đạt CTCPL; phân công cụ thể công chức tư pháp tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai xây dựng và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về TCPL thực hiện theo đúng yêu cầu và thời gian quy định. Công tác hướng dẫn và đánh giá công nhận xã, thị trấn đạt CTCPL được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và bảo đảm trình tự theo đúng quy định của pháp luật, với phương châm lấy người dân làm trung tâm trong việc đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt CTCPL. Phòng Tư pháp thường xuyên tổ chức tập huấn các luật liên quan đến chức năng quản lý của ngành như: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Hòa giải cơ sở; Luật Hộ tịch; xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL... và các văn bản hướng dẫn thi hành để cán bộ tư pháp, hộ tịch cơ sở nắm rõ, từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả. Cùng với đó, Phòng Tư pháp thường xuyên phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM huyện thẩm định, tham gia ý kiến vào hồ sơ công nhận các xã đạt chuẩn NTM.

Năm 2022, trên cơ sở kết quả tự chấm điểm của các xã, UBND huyện đã tiếp nhận 13 hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt CTCPL đáp ứng đủ 4 điều kiện để được công nhận xã, thị trấn đạt CTCPL. Theo đúng quy định, tháng 1-2023, Hội đồng đánh giá TCPL huyện Vĩnh Lộc sau khi đánh giá kết quả và xem xét đối với điểm chấm CTCPL của các xã, thị trấn trong năm 2022 đã tổng hợp kết quả như sau: 13/13 xã, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt 5 tiêu chí với 20 chỉ tiêu theo Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15-11-2021 của Bộ Tư pháp quy định, các xã, thị trấn đều đạt từ trên 90 đến 96 điểm, đạt yêu cầu đề ra. Kết quả đánh giá có 13/13 xã, thị trấn đạt CTCPL, đạt tỷ lệ 100%.

Thông qua công tác xây dựng xã, thị trấn đạt CTCPL đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân được tiếp cận các dịch vụ pháp lý, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện.

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị thẩm định xét công nhận thị trấn Vĩnh Lộc đạt chuẩn đô thị văn minh(30/11/2023 8:55 SA)

Xây dựng thôn thông minh ở xã Minh Tân.(26/10/2023 4:19 CH)

Hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 đối với xã...(31/08/2023 11:07 CH)

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023(17/03/2023 3:15 CH)

Kế hoạch Công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô...(17/03/2023 2:27 CH)

°