Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
3269 người đã bình chọn
1824 người đang online

100%

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1. Đồng chí  Lê Văn Tịnh - PBT Thường Trực HU - CT HĐND huyện - Số điện thoại: 0912.958.812

2. Đồng chí Trịnh Ngọc Tuân - UV BTV huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện - Số điện thoại: 0946.607.003

II. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND

1. Đồng chí Vũ Anh Tuấn - UV BTV huyện ủy - Trưởng ban KTXH HĐND huyện - Số điện thoại: 0914.238.881

2. Đồng chí Lê Thanh Đạt – Phó Trưởng ban KTXH HĐND huyện - Số điện thoại: 0914.515.769

III. BAN PHÁP CHẾ HĐND

1. Đồng chí Phạm Ngọc Sơn - UV BTV huyện ủy - Trưởng ban pháp chế HĐND huyện - Số điện thoại: 0982.873.699

2. Đồng chí  Trịnh Thị Phương - Phó Trưởng ban pháp chế HĐND huyện - Số điện thoại: 0919.706.949

°