Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

BẢNG CHI TIẾT GIÁ ĐẤT Ở VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

100%

Kèm theo Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

 
Phòng Tài nguyên và Môi trường