Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

100%

1. Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Tiến

1.1. Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung các mặt công tác của UBND huyện; là Thủ trưởng cơ quan UBND huyện.

1.2. Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác sau đây:

- Quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện; quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn trên phạm vi toàn huyện.

- Kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm và dài hạn; phương án sử dụng số kinh phí vượt thu ngân sách nhà nước hằng năm, dự phòng ngân sách huyện; kinh phí chi cho quốc phòng, an ninh; chi từ nguồn chưa phân bổ.

- Quyết định hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên các lĩnh vực theo phân cấp của UBND tỉnh và UBND huyện; cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương, địa điểm đầu tư các dự án không sử dụng vốn nhà nước theo đề nghị của các Phó Chủ tịch, Trưởng các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

- Quyết định hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền về danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất và các dự án có sử dụng đất đấu thầu cần lựa chọn nhà đầu tư; các dự án khai thác khoáng sản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

- Công tác đối ngoại; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính.

- Công tác tổ chức bộ máy; biên chế hành chính, sự nghiệp; công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; công tác thi đua khen thưởng.

- Tài chính, thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý thị trường, thuế, kho bạc, dự trữ Nhà nước, thống kê, tư pháp, bảo vệ bí mật Quốc gia.

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm, những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời gian mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

1.3. Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của UBND huyện hoặc cấp ủy phân công.

1.4. Theo dõi và chỉ đạo các phòng, ban, ngành, gồm: Phòng Tài chính-Kế hoạch; Phòng Nội vụ; Thanh tra huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện.

1.5. Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND huyện với: Thường trực Huyện 6 ủy, HĐND và các cơ quan thuộc Huyện ủy; với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện. 1.6. Trực tiếp chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Trịnh Xuân Thắng

2.1. Thay mặt Chủ tịch điều hành hoạt động chung của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng và chủ trì các phiên họp của UBND huyện khi được ủy quyền.

2.2. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý thường xuyên và giải quyết hồ sơ công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch (ngoài những vấn đề Chủ tịch đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành) thuộc các ngành, lĩnh vực sau:

- Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phòng chống thiên tai; phòng, chống cháy rừng; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; các chương trình, kế hoạch, dự án sử dụng vốn thuộc lĩnh vực phụ trách. - Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

- Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, Giao thông - vận tải, đô thị, xây dựng.

- Theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách. - Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch, công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

- Làm Phó Trưởng Ban Thường trực chuyển đổi số cấp huyện.

- Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư các dự án đầu tư có sử dụng đất.

- Làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và tổ chức thẩm định giá đất cụ thể theo quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc xây dựng phương án giá đất cụ thể để: tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất tái định cư và xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật hiện hành.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; làm Người đại diện UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tham gia tố tụng các vụ án hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2.3. Làm Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực có liên quan và theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

2.4. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và phụ trách các phòng, ban, ngành, đơn vị, gồm: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; Chi cục Thống kê.

2.5. Giúp Chủ tịch theo dõi, phối hợp công tác với: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Đội Quản lý thị trường; Điện lực; các Ngân hàng thương mại; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp; Hạt Quản lý đê điều Vĩnh Lộc; Chi nhánh Thủy Nông Vĩnh Lộc; Hạt Quản lý Giao thông; Hạt Quản lý Giao thông Thiệu Yên; Công ty Cổ phần Giao thông công chính Thạch Thành; Hạt Kiểm lâm Thạch Thành.

2.6. Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

2.7. Trực tiếp chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Tâm

3.1. Thay mặt Chủ tịch điều phối hoạt động chung của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng và chủ trì các phiên họp của UBND huyện khi được ủy quyền.

3.2. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý các hoạt động và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch (ngoài những vấn đề Chủ tịch đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành) trên các ngành, lĩnh vực sau:

- Giáo dục và Đào tạo; Y tế; BHXH, BHYT, Văn hóa và thông tin; Lao động -Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Thể dục; Thể thao; Du lịch; Dân tộc; Tôn giáo; Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin; Cổng thông tin điện tử của huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; truyền thanh; Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

- Chương trình xuất khẩu lao động. - Chương trình giảm nghèo. - Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

- Xử lý, giải quyết công việc thường xuyên về công tác thi đua - khen thưởng.

- Giúp Chủ tịch giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; làm Người đại diện UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tham gia tố tụng các vụ án hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

3.3. Làm Chánh Văn phòng Điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm huyện; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực có liên quan được phân công phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch. 

3.4. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và phụ trách các phòng, ngành, lĩnh vực, gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; Lao động - Thương binh và xã hội; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; lĩnh vực tôn giáo thuộc phòng Nội vụ; lĩnh vực Y tế.

3.5. Giúp Chủ tịch theo dõi hoạt động, phối hợp công tác với: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, Hội quần chúng, gồm: Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội Người mù, Hội Khuyến học, Hội Bảo trợ trẻ em, Hội Luật gia, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Làm vườn, Hội Cựu Giáo chức,...

2.6. Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch.

2.7. Trực tiếp chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1490 người đã bình chọn
235 người đang online