Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

100%

CÔNG AN HUYỆN VĨNH LỘC

Địa chỉ trụ sở: Khu 3- Thị Trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Số điện thoại: (02) 373.870.113

Đội cảnh sát Giao thông - Trật tự - Cơ động 

Địa chỉ trụ sở: Khu 3- Thị Trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Số điện thoại: (02) 0373 522.885