Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Vĩnh Lộc

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

100%

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Lê Văn Tiến PBT huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện 0968.200.666 levantien.vinhloc@thanhhoa.gov.vn
2 Trịnh Xuân Thắng UV BTV HU - Phó Chủ tịch UBND huyện 0986.966.882 thangtx.vinhloc@thanhhoa.gov.vn
3 Nguyễn Văn Tâm Phó Chủ tịch UBND huyện 0915.041.360 tamnv.vinhloc@thanhhoa.gov.vn