Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

100%

1. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện được phân công phụ trách trên các lĩnh vực theo Quy chế làm việc có trách nhiệm thẩm định, xét duyệt và ký nháy vào cuối trang văn bản trước khi trình UBND, Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác của nội dung tham mưu theo quy định.

2. Trưởng các phòng, ban, ngành trực thuộc UBND huyện, các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt trách nhiệm nhiệm vụ được giao, nêu cao tình thần trách nhiệm; phải nghiên cứu kỹ những hạn chế, yếu kém nêu trên, khẩn trương tự kiểm tra, rà soát tại phòng, ban, đơn vị mình để chủ động chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa và xử lý nghiêm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có); tuyệt đối không để diễn ra những hạn chế, yếu kém tương tự tại phòng, ban, cơ quan, đơn vị mình trong quá trình tham mưu, đề xuất hoặc phối hợp giải quyết nhiệm vụ, công việc được giao. Tiếp tục quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình phải nghiên cứu, nắm vững các quy định trong Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND huyện và phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện để tổ chức thực hiện, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng, ngành, địa phương, đơn vị mình theo quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, thời gian theo yêu cầu và tuân thủ đúng cách thức, trình tự, thủ tục theo quy định tại Chương V Quy chế làm việc của UBND huyện. Trưởng các phòng, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của nội dung tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến, các số liệu báo cáo và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo quy định. - Chỉ tham mưu đề xuất, kiến nghị với UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền (nêu rõ thẩm quyền của UBND huyện hay Chủ tịch UBND huyện). - Chủ động tham mưu cho UBND huyện hoặc Chủ tịch UBND huyện xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi quyết định đối với công việc bắt buộc phải xin ý kiến theo quy định (phải nêu rõ căn cứ pháp lý và kèm theo dự thảo văn bản); trường hợp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện quyết định các công việc thuộc đối tượng phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền, nhưng đơn vị chủ trì không tham mưu việc xin ý kiến thì người đứng đầu đơn vị chủ trì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

- Nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành của pháp luật để dự thảo các văn bản của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đảm bảo chất lượng, đúng thẩm quyền, nội dung, thể thức trình bày; người đứng đầu đơn vị chủ trì phải ký nháy vào dự thảo văn bản và gắn với hồ sơ trình; đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về dự thảo văn bản do cơ quan, đơn vị mình tham mưu.

- Thực hiện nghiêm việc phối hợp công tác theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Quy chế làm việc của UBND huyện; các đơn vị được xin ý kiến bắt buộc phải có văn bản trả lời đúng thời hạn yêu cầu và chịu trách nhiệm về nội dung trả lời của mình; toàn bộ văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan phải được gửi kèm theo hồ sơ giải quyết công việc. Nếu quá thời hạn quy định mà các đơn vị được xin ý kiến không trả lời, thì đơn vị chủ trì phải chủ động tham mưu giải quyết công việc được giao, đồng thời đề xuất Chủ tịch UBND huyện xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị được xin ý kiến nhưng không trả lời; tuyệt đối không lấy lý do các đơn vị liên quan chưa tham gia ý kiến để chưa tham mưu giải quyết công việc và đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tham gia ý kiến hoặc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ. - Khi được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết công việc, đơn vị chủ trì phải chủ động phối hợp với đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc đề xuất chuyển nhiệm vụ cho ngành, địa phương, đơn vị khác.

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
1490 người đã bình chọn
290 người đang online