Những điểm mới căn bản năm học 2014-2015 ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Lộc

Năm học 2013-2014 có sứ mệnh như một năm bản lề, với nhiệm vụ quan trọng là triển khai từng bước những thí điểm về đổi mới giáo dục theo tinh thần, nội dung của Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Bước sang năm học 2014-2015 là năm học với nhiệm vụ trọng tâm là triển khai nội dung căn bản, toàn diện, mà cụ thể là đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá. Ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Lộc cũng có những điểm mới căn bản đối với từng bậc học.

Giáo dục mầm non:Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, chăm sóc, giáo dục trẻ tại các nhà trường; triển khai chương trình hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng.
 Giáo dục phổ thông:Triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển năng lực sáng tạo và tự học; đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá, kiểm tra phải hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của học sinh. Việc kiểm tra đánh giá không chỉ là việc xem xét học sinh được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biệt vận dụng không; kết hợp đánh giá trong quá trình với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học. Phát động sâu rộng, nâng cao hiệu quả cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.
Các trường học căn cứ chương trình giáo dục của cấp học chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục trong năm học đáp ứng yêu cầu và phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện. Các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.Chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá của quê hương Vĩnh Lộc trong mỗi nhà trường gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.
 Giáo dục thường xuyên: Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020 trên địa bàn huyện.Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lại trung tâm giáo dục thường xuyên theo hướng: đa dạng hóa các chương trình giáo dục và đào tạo tại trung tâm.Củng cố mô hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn theo hướng kết hợp với trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã nhằm giúp trung tâm hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững.
Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo các bậc học. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm nâng cao chất lượng, vai trò trách nhiệm của đội ngũ tổ trưởng chuyên môn tại các nhà trường.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện cùng sự phối hợp của các cấp, ngành, đoàn thể trong huyện, sự đồng thuận của nhân dân ngành GD&ĐT huyện sẽ tiếp tục gặt hái nhiều “trái ngọt” trong năm học 2014-2015, góp phần thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, tạo tiền đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Trịnh Trung Châu

Phòng GD&ĐT