Chương trình của ban chấp hành đảng bộ huyện

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đến năm 2020

http://vinhloc.thanhhoa.gov.vn Chương trình 44 kích tại đây.....PDF