Quyết định 3912

Ban hành quy định phân công trách nhiệm QLNN về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

http://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/QĐ3912......PDF