Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xã Vĩnh An

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xã Vĩnh An

http://vinhloc.thanhhoa.gov.vn TB397 kích tại đây......PDF