Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xã Vĩnh Ninh

Bấm xem chi tiết tại đây:https://vinhloc.thanhhoa.gov......PDF