Bước tiến mới trong sản xuất vụ đông trên đất 2 lúa tại xã Vĩnh Quang

     Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2019 - 2020 của huyện. Đảng ủy, Chính quyền, UBND xã Vĩnh Quang đã tập trung chỉ đạo bà con nông dân gieo trồng cây trồng vụ đông. Tính đến ngày 02/10/2019 tổng diện tích cây ngô đông toàn xã 200 ha/205 ha đạt 97,5 % kế hoạch huyện giao; trong đó 90 ha ngô bãi, 110 ha ngô trên đất 2 lúa, đặc biệt toàn xã đã gieo trồng được 45 ha ngô ngọt (trên đất 2 lúa và trên đất bãi); 5 ha đậu tương rau.  

Cây ngô ngọt đã được bà con nông dân xã Vĩnh Quang đưa vào gieo trồng từ những năm trước với diện tích ban đầu là 10 ha trên đất 2 lúa; năng suất đạt 14 tấn/ha; hiệu quả kinh tế đạt 50,4 triệu đồng/ha/vụ, thu nhập cao hơn nhiều so với làm ngô thương phẩm, đồng thời cây ngô ngọt có thời gian sinh trưởng ngắn nên sẽ giảm áp lực về thời vụ gieo trồng. Nhận thấy được giá trị kinh tế mà cây ngô ngọt mang lại vụ Đông năm 2019 bà con nông dân xã Vĩnh Quang quyết tâm mở rộng diện tích ngô ngọt lên 45 ha và 5 ha đậu tương rau. HTX dịch vụ NN xã Vĩnh Quang đã đại diện cho các hộ trồng ngô ngọt và đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty chế biến và xuất khẩu nông sản Đồng Giao.

Hình ảnh cây ngô tại xã 

Cây ngô ngọt được tập trung gieo trồng trong 2 ngày 27-28/9/2019 trên diện tích đất thoát nước tốt. Hiện nay cây ngô sinh trưởng phát triển tốt và xuất hiện một số đối tượng sinh vật hại như châu chấu, sâu xám, sâu keo mùa thu, chuột. Trung tâm DVNN huyện đã cử cán bộ chuyên môn xuống cơ sở phối hợp với cán bộ công chức Nông nghiệp, khuyến nông viên cơ sở tiến hành thăm đồng và hướng dẫn biện pháp quản lý các đối tượng sinh vật hại bước đầu đảm bảo cây ngô sinh trưởng phát triển tốt.

Đây là bước tiến mới trong sản xuất nông nghiệp của xã Vĩnh Quang mà các xã khác cần học hỏi kinh nghiệm trong chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ đông nói chung và cây ngô đông nói riêng, đặc biệt là cây ngô ngọt./.

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP