Phương án thông tin - tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ngày 02/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3421/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án thông tin - tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ảnh minh họa

Theo đó, phương án xây dựng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về diễn biến, tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của đại dịch Covid-19 gây ra; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng với mục tiêu “Sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết”; tin tưởng, đồng lòng tự giác thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch; duy trì lao động, sản xuất nhằm bảo đảm “mục tiêu kép”; quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Đồng thời, sử dụng hiệu quả các phương tiện, hình thức truyền thông nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến tình hình và công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Kịp thời hỗ trợ tư vấn thông tin, trang bị kỹ năng, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

Sử dụng hiệu quả các phương tiện, hình thức truyền thông nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến tình hình và công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Kịp thời hỗ trợ tư vấn thông tin, trang bị kỹ năng, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, cụ thể nhấn mạnh 03 mục tiêu: (i) Ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, sớm trở lại trạng thái bình thường; (ii) Bảo đảm mục tiêu kép: phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân và bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất, kinh doanh; (iii) Tích cực hỗ trợ các địa phương, khu vực, địa bàn có số ca nhiễm cao, tình hình, diễn biến dịch phức tạp.

Thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác nhưng có chọn lọc, đúng mức, đúng thời điểm về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chuyên môn đối về đại dịch Covid-19; truyền thông giáo dục sức khỏe để cộng đồng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa dịch bệnh, trong đó, chú trọng thông điệp “5K + vaccine” và ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Chú trọng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đối với công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Thực hiện nghiêm quy định Chiến lược tiêm vaccine phòng Covid-19; truyền thông kêu gọi người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng theo tinh thần “Tiêm vaccine phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp tích cực đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19.

Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; những gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; qua đó, tạo tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tuyên truyền những bài học hay, kinh nghiệm tốt; triển vọng và mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Tuyên truyền các thông tin về địa chỉ, số điện thoại, phương thức tiếp cận các đầu mối để giúp người dân nắm bắt và liên hệ khi cần hỗ trợ, phản ánh: tư vấn về phòng, chống dịch, xét nghiệm, khám chữa bệnh, cấp cứu, hỗ trợ về ăn, nghỉ,…

Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin về phòng, chống dịch Covid19 tỉnh Thanh Hóa) tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện khẩn trương, kịp thời, có hiệu quả Phương án này.

Xem chi tiết nội dung tại đây./.

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2021-09/eb0aa87d0a21a45d631a47142a46496d3241.pdf