QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2021-09/1a646dd99514dfdddongdau8243_08-09-2021-13-49-51_DT-VBDTPT831103672-9-20211631073737888_tungdt_08-09-2021-11-10-48_signed.pdf