Cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2021-09/8a81f54218bddd2d25.8.21.-CV-Cach-ly-tre-em_final.signed.pdf