“Dự kiến” LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN - TUẦN 27 NĂM 2022

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-08/11cd020dd94c364dLich-tuan-thu-27-nam-2022.pdf