Thông báo hủy bỏ một phần nội dung của Thông báo số 125/TB-UBND ngày 19/9/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của UBND huyện Vĩnh Lộc

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-09/59598e3a60074f6d125.pdf