Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2022-10/d9b60e4c9cc7f4bd1.jpg

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-10/b3ac596f61d66d3dtb%20%C4%91%E1%BA%A5u%20gi%C3%A1%20Minh%20T%C3%A2n%20H%E1%BB%92NG%20%C4%90%E1%BB%A8C.pdf