Công bố công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vĩnh Lộc

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-11/c06dd411f792e0dLoan%202.pdf

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-11/8bc76de3e6dd6c6dLoan%203.pdf

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-11/d34805164da9ec7dQD-3602-cua-UBND-tinh-ve-PD-KHSDD-2022.pdf

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-11/8aed3dcab8b19e0dLoan%204.pdf