BÁO CÁO Công tác PCD COVID – 19 đợt IV ( Từ ngày 27/4/2021 đến nay) (Từ 8h00 ngày 14/3/2023 đến 8h00, ngày15/3/2003)

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-03/3d496054f87d8adBAO-CAO-703_signed_tamnv.vinhloc_15-03-2023-08-02-56(15.03.2023_10h11p44)_signed.pdf