Kế hoạch Công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-03/29315469f55b7ddddongdau2360_08-03-2023-10-21-10_Ke-hoa-ch-MTTQ-tham-gia-2023-(08.03.2023_09h53p01)_signed.pdf