Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/77ba7dc610d19cbdBao-cao-tong-hop-Quy-hoach-tinh-Thanh-Hoa-24.5.2023.pdf

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/dbd6827da03df2dddongdau7491_30-06-2023-19-16-10_vb-gui-ho-so-quy-hoach-tinh-30-6-2023_CT(30.06.2023_18h19p26)_signed.pdf

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/25d04bdbb6d1cdfdVB8854UBND23-6-2023-538.pdf

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/5fd67a43dfdf500dVB8859UBND23-6-2023-113.pdf