Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Mặt bằng quy hoạch số 1460/MBQH-UBND ngày 20/4/2020 và Mặt bằng quy hoạch số 1405/MBQH-UBND ngày 29/8/2017 của UBND huyện Vĩnh Lộc)

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/1d581bdd985e8f1dTB-lua-chon-to-chuc-dau-gia-MB-1460.1405.pdf