Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Mặt bằng Quy hoạch số 996/MBQH-UBND ngày 07/6/2019 của UBND huyện Vĩnh Lộc)

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/120fdf36fb44f32dTB-lua-chon-to-chuc-dau-gia-MB-996.pdf