triển khai Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”.

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/13fb60eddfe7434dvbdi_1889_UBND_VHTT.zip

UBND huyện Vĩnh Lộc