Thông Báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư phát triển mới dịch vụ GPMB dự án Tôn tạo khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/df17c80736f6450dTB%20moi%20dau%20gia%20Vinh%20Loc,%20Thanh%20Hoa.pdf

UBND huyện Vĩnh Lộc