Triển khai thực hiện Thông tư 05/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện.

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a5150e66a9dba98dCONG-VAN-TRIEN(16.08.2023_14h12p09)_signed.pdf

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a0d123d1fe79bfcdThong-tu-05.pdf

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện