Tiếp tục thực hiện triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc.

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/f8526d840e54cfedvbdi_2472_UBND_KTHT.zip

Phòng KTHT huyện