QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 159-KH/HU ngày 22/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/5baf206b024f103dQD-ban-hanh-Ke-hoach-ve-cong-nghe-sinh-hoc_thangtxvinhloc-30-08-2023_20h18p35(30.08.2023_21h30p06)_signed.pdf

UBND huyện Vĩnh Lộc