Thông báo thời gian làm việc Mùa đông đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-10/4dd74a63b2d6feadTHONG-BAO-GIO-LAM-VIEC-MUA-DONG-2023_luonghvvinhloc-16-10-2023_11h35p57(16.10.2023_15h22p28)_signed.pdf

UBND huyện Vĩnh Lộc