Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Điểm dân cư thôn Thọ Vực, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc

https://vinhloc.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2024-01/d0a26e1c6ee31d5dthong-bao-dau-gia-MB-xa-ninh-khang.pdf

UBND huyện Vĩnh Lộc